Gebruiksvoorwaarden

 Home » Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Mocht u niet met deze voorwaarden instemmen, dient u voorts geen gebruik te maken van deze website. 1018 Hosting behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht op elk gewenst moment te wijzigen door aangepaste voorwaarden op deze pagina te publiceren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om periodiek te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoudelijke aspecten van deze website

Het materiaal dat via deze site ter beschikking wordt gesteld, wordt aangeboden zonder enige garantie, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend. 1018 Hosting garandeert niet dat het materiaal, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot consumentenervaringen en -beoordelingen, vrij is van fouten danwel lasterlijk, beledigend of anderszins schadelijk materiaal. 1018 Hosting behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te wijzigen danwel te verwijderen.

Auteursrechten

Geen van de logo’s, teksten of afbeeldingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1018 Hosting worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, verzonden of gedistribueerd.

Aansprakelijkheid

Ondanks de controle op de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot consumentenervaringen en -beoordelingen, die op deze website staat. In geen geval is Hostingbedrijven.nl aansprakelijk voor eventuele schade, daaronder zonder enige beperking begrepen directe schade, indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, strafrechtelijke sancties, gevolgschade of andere schade (daaronder zonder enige beperking begrepen misgelopen winsten, inkomstendervingen of vergelijkbare economische verliezen) als gevolg van een contractuele handeling, onrechtmatige daad of andere oorzaak, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar is. Het voorgaande geldt zelfs indien wij van de mogelijkheid van een dergelijke schade op de hoogte zijn gesteld. Evenmin is Hostingbedrijven.nl aansprakelijk voor eventuele claims van derden.

Vrijwaring

U stemt ermee in ons te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor claims, verliezen, aansprakelijkheden, schaden en onkosten (met inbegrip van juridische kosten) voortvloeiend uit uw gebruik van deze website.

Best Small Business Hosting Services. UW E-BUSINESS IS ONS WERK!